TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK 3. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Pálfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2020. (V. 15.) számú határozatában (Település fejlesztési döntés) úgy döntött, hogy Településrendezési tervét módosítja az alábbi pontokban:

  • A pálfa 361., 362., 363/1/2/ 3, 364., 365., 449/1/2, 450. hrsz-ú ingatlanokat falusias lakóterületből Különleges -településközpont területbe sorolja.

A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA:A hatályos HÉSZ a falusias lakóterületekbe tartozó építési övezetekre alacsony beépítési értéket és alacsony építménymagasságot enged meg. A község egyes részein lévő telkek mérete a falusias lakókörnyezethez képest kisebb, mely a megengedett 20 %-os beépítési értékkel együtt korlátozó tényezője bizonyos fejlesztéseknek. Ilyen területen található a község orvosi rendelője is, mely kétszintes épületével a megengedett 4,56 méteres építménymagassági értékbe jelenleg sem fér bele. Az orvosi rendelő épületét az Önkormányzat pályázati pénzből bővíteni, korszerűsíteni kívánja.
Az építészeti tervek során derült fény arra, hogy a hatályos építési előírások korlátozzák az intézmény fejlesztését.
Az önkormányzat azzal az igénnyel kereste meg a tervezőt, hogy az orvosi rendelő és a szomszédjában lévő hasonló adottságokkal rendelkező telkeket sorolja át olyan övezetben, melyben a beépítési érték a 20 %-nál, az építménymagasság 4,5 méternél magasabb.
Megállapításra került, hogy a 361., 362., 363/1/2/3, 364., 365., 449/1/2, 450. helyrajzi számú ingatlanok esetében a telekméretek, a jelenlegi épületmagasságok és a jelenlegi rendeltetések indokolttá teszik az övezeti átsorolást.

A hatályos HÉSZ rendeletében meghatározott építési övezetekhez igazodva a Különleges- településközpont területébe való átsorolását célozta a módosítás.

A tervmódosítás a Településrendezési terv, a Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási terv módosítását tette szükségessé.

Jóváhagyott dokumentáció: