Főoldal

Dátum:

Oldalunkon eddig

látogató járt.

Magyar Falu Program

Pálfai Teleház Egyesület

http://telehaz.palfa.hu

Pálfa-Sárszentlőrinc Általános Iskola és Óvoda

http://www.iskola.palfa.hu

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Tölgyfa Otthon

http://www.tmiszi.hu/palfa.html

http://www.falvak.hu/palfa

Híreink

 

 

2023.05.22.

Hirdetmény

Pálfa község településtervének készítése

Pálfa község Képviselő-testülete a településtervének elkészítéséről döntött. Pálfa község településterve a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet településtervre vonatkozó tartalmi szabályai szerint került kidolgozásra, a környezeti értékelés dokumentáció tematikáját a környezetvédelemért felelős államigazgatási szervek véleménye alapján alakítottuk ki. A tervek egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet eljárási szabályai szerint történik.

A várható környezeti hatások feltárására környezeti vizsgálati dokumentáció az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján készült.

A településterv és a környezeti értékelés közbenső véleményezési anyaga letölthető:

 

2023.02.23.

Hirdetmény

Pálfa község településtervének készítése

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pálfa község településrendezési tervének készítése elkezdődött. A tervezési munka végeredményeként a település helyi építési szabályzata készül majd el. A helyi építési szabályzat a település sajátosságait figyelembe véve határozza meg az építés helyi rendjét, a telkekre vonatkozó helyi építési követelményeket, jogokat, kötelezettségeket. Építési munkát végezni csak a helyi építési szabályzat és szabályozási terv előírásainak megfelelően lehet, így tehát igen fontos, hogy abban az egyes övezetekre vonatkozóan milyen előírásokat határoznak meg.
A tervezési munkát nagyban segítené, ha az Önkormányzat tájékoztatást kapna a község területén tervezett építési tevékenységekről, a lakosság és a helyi vállalkozások által megvalósítani szándékozott új fejlesztési elképzelésekről. A javaslatok között olyan ötleteket is szívesen fogadunk, amelyek megvalósítása a kihasználatlan épületek és telkek hasznosítására, a közterületek, utak, járdák és közművek fejlesztésére vonatkoznak.
Észrevételeit, véleményét a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére/e-mail címére eljuttatva legkésőbb 2023. március 15-ig


Levelezési cím: 7042 Pálfa, Alkotmány u. 5. E-mail cím: hivatal@palfa.hu


Pálfa, 2023. február 23.

Mérei Melinda
polgármester

 

2022.07.07.

Hirdetmény

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy a község településrendezési tervét módosítani szükséges. A hatályos településrendezési terv a sportpálya területét a belterülethatár módosításával belterületbe helyezésre javasolta, azonban a tervezett belterülethatár vonala eltér a sportpálya déli határától. A módosítás célja a valós állapotnak megfelelő szabályozási környezet megteremtése.

A partnerek tájékoztatása céljából Pálfa Község Önkormányzata a tervdokumentációt véleményezésre közzéteszi.


Pálfa Község Településrendezési tervének 5. számú módosítása PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSANYAGA letölthető innen


Észrevételeit, véleményét a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére (7042 Pálfa, Alkotmány utca 5.) eljuttatva.


Kifüggesztés kezdete: 2022.07.07.


Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje a közzététel+15 nap.

Mérei Melinda
polgármester

 

2021.03.30.

Tájékoztatás

Pálfa Község Önkormányzata a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása 2020 címmel a Belügyminisztérium támogatásával 452.700 Ft összeget nyert, melyet a három külterületen található (049/27, 056, 017 hrsz) illegális hulladéklerakó felszámolására fordított. A területeken 7 tonna szemetet gyűjtöttek össze közmunkásaink, melyet a Vertikál Nonprofit Zrt. szállított el.Tájékoztató az illegális szemétlerakás jogkövetkezményeiről

Súlyos problémát jelent a település területén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott területekre, magántulajdonú, de bekerítetlen, illetve önkormányzati közterületeken, külterületi ingatlanokon illegálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék.


Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe az egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévő baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak, szennyezve azt. Az illegálisan lerakott szeméthalmaz pedig gyorsan növekszik, mert sokan úgy gondolják, adott helyre bármit le lehet rakni, hiszen már valaki ezt előttük is megtette.


A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.


Pálfán - közszolgáltatás keretében - a kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és végleges elhelyezése, a zöldhulladék és a műanyag hulladék kezelése megoldott. Ezzel biztosítható a hulladékbirtokos azon kötelezettsége, amellyel a hulladék kezeléséről gondoskodik.


Hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, Pálfán a biztosított közszolgáltatást igénybe véve, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki e kötelezettségének önként nem tesz eleget.


Ha a kötelezés nem vezet eredményre, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a jegyző a hulladékgazdálkodási bírság összegét 1 500 – 150 000 forint között állapítja meg, amely az elkövetőt nem menti fel a szabálysértési, vagy büntető felelősségre vonása alól.


A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti területen – beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is – aki a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, természetvédelmi szabálysértést követ el. A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el.


E szabálysértések jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság.


Évente egy alkalommal lehetőség van ingyenes házhoz menő lombtalanítást kérni a szolgáltatótól. A feltételeket az éves matricával együtt -Vertikál Zrt. által- kiküldött tájékoztató tartalmazza.


Kérünk mindenkit, hogy ingatlanuk vonatkozásában a megfelelő hulladékkezelésről, a hulladék elszállíttatásáról gondoskodjon, ellenkező esetben a jogszabályi lehetőségekkel fogunk élni!

Mérei Melinda
polgármester

 

2021.03.01.

Hirdetmény

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Pálfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2020. (X.07.) számú határozatában (Településfejlesztési döntés) úgy döntött, hogy Településrendezési tervét módosítja az alábbi pontokban:

  • a. 6317. sz. Sárszentlőrinc-Simontornya összekötő út rekonstrukciójának Pálfát érintő szakaszának közlekedési terület szélesítése.

A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA:


A 6317 j. Simontornya-Sárszentlőrinc összekötő út felújítása korábban részben megtörtént, melynek eredményeként Pálfa egy részén megfelelő útburkolattal rendelkezik a fenti mellékút. A fennmaradó szakaszon is szükségessé vált az útrekonstrukció, melynek tervezése folyamatban van. A projekt II. szakasza érinti Pálfa közigazgatási területét.


A tervezéssel érintett terület a 021/2, az 1323/1 és a 065 hrsz.-ú út szélesítéssel érintett szakasza.


A tervmódosítás a Településrendezési terv, a Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási terv módosítását tette szükségessé.


Jóváhagyott dokumentáció:

Pálfa Szabályozási Terv:

Pálfa Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA letölthető:

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA
Mérei Melinda
polgármester

 

2020.11.21.

Hirdetmény

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy a község településrendezési tervét módosítani szükséges a 6317. sz. Sárszentlőrinc-Simontornya összekötőút rekonstrukciójával összefüggésben. Az útfejlesztés során az összekötőút Pálfát érintő szakaszán közlekedési terület szélesítése történik.


A partnerek tájékoztatása céljából Pálfa Község Önkormányzata – a Covid-19 koronavírus okozta járvány és ezzel összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a lakossági fórum megtartását mellőzi.


Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (X.12.) önkormányzati rendeletének 6.§ (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazva a partnerek tájékoztatása a www.palfa.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.


A partnerek az észrevételeket, véleményeket a partnerségi rend szabályzata alapján a közzététel napjától számított 15 napon belül tehetik meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére a –ra eljuttatva.


Hirdetmény közzététele: 2020. november 21 napján


Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje a közzététel kezdő napjától számított 15 nap.


  • Pálfa Község Településrendezési Tervének 2020/2. számú módosítása PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSANYAGA letölthető: innen

  • Pálfa Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA letölthető: innen

Pálfa szabályozási terv:

Mérei Melinda
polgármester

 

2020.09.10.

Hirdetmény

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK 3. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Pálfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2020. (V. 15.) számú határozatában (Település fejlesztési döntés) úgy döntött, hogy Településrendezési tervét módosítja az alábbi pontokban:

  1. A pálfa 361., 362., 363/1/2/ 3, 364., 365., 449/1/2, 450. hrsz-ú ingatlanokat falusias lakóterületből Különleges -településközpont területbe sorolja.

A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA:

A hatályos HÉSZ a falusias lakóterületekbe tartozó építési övezetekre alacsony beépítési értéket és alacsony építménymagasságot enged meg. A község egyes részein lévő telkek mérete a falusias lakókörnyezethez képest kisebb, mely a megengedett 20 %-os beépítési értékkel együtt korlátozó tényezője bizonyos fejlesztéseknek. Ilyen területen található a község orvosi rendelője is, mely kétszintes épületével a megengedett 4,56 méteres építménymagassági értékbe jelenleg sem fér bele. Az orvosi rendelő épületét az Önkormányzat pályázati pénzből bővíteni, korszerűsíteni kívánja.
Az építészeti tervek során derült fény arra, hogy a hatályos építési előírások korlátozzák az intézmény fejlesztését.
Az önkormányzat azzal az igénnyel kereste meg a tervezőt, hogy az orvosi rendelő és a szomszédjában lévő hasonló adottságokkal rendelkező telkeket sorolja át olyan övezetben, melyben a beépítési érték a 20 %-nál, az építménymagasság 4,5 méternél magasabb.
Megállapításra került, hogy a 361., 362., 363/1/2/3, 364., 365., 449/1/2, 450. helyrajzi számú ingatlanok esetében a telekméretek, a jelenlegi épületmagasságok és a jelenlegi rendeltetések indokolttá teszik az övezeti átsorolást.


A hatályos HÉSZ rendeletében meghatározott építési övezetekhez igazodva a Különleges- településközpont területébe való átsorolását célozta a módosítás.


A tervmódosítás a Településrendezési terv, a Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási terv módosítását tette szükségessé.

Jóváhagyott dokumentáció:

 

2020.06.25.
Helyi építési szabályzat módosítása

Pálfa Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatának 2020/1 számú módosításához készült Partnerségi Véleményezési Anyag letölthető: innen

 

 

2020.06.22.
Hirdetmény
PÁLFA KÖZSÉG
PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS ÉS VÉLEMÉNYEZÉS

PÁLFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2020/1. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Pálfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Helyi Építési Szabályzatát módosítja. A tervanyagok elkészítésére az Önkormányzat a ColoLine Terv Kft –t, illetve Tóth Dóra Kata településtervezőt bízta meg.

Az elkészült anyagot a széleskörű nyilvánosság biztosításával a polgármesternek partnerségi véleményezésre kell majd bocsátania, melynek megfelelően a település honlapjára feltöltésre kerül az anyag.

Észrevételeit, véleményeit a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére eljuttatva, vagy elektronikus úton az alábbi címre:Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje 2020. július 10.

 

Mérei Melinda
polgármester

 

2019.02.14.
Hirdetmény

 

írta: webmaster

 

 

2019.02.06.
Helyi építési szabályzat módosítása

Pálfa Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatának 2019/1 számú módosításához készült Partnerségi Véleményezési Anyag letölthető: innen

 

írta: webmaster

 

 

Vissza az oldal tetejére - Vissza az előző oldalra